آکادمی تصویربرداری پزشکی ایران
بزرگترین آمادمی آموزش تخصصی تصویربرداری پزشکی ایران
بیشتر بدانید

دوره های CT

Siemens CT

دوره های MRI

آموزش های CT Scan Siemens

آموزش کار با انژکتور

Siemens